Search form

Lúka 10:25

Muruwayi gɨ ro bɨlámá ꞌyị ꞌbɨ Samáriya

25Gɨ do kacɨ́ ledre ga gére ní, nda go kpá sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́ ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ga bɨ ꞌbɨ Lomo, ị́nyịógụ tóroné ꞌdága úzu Yésụ kɨ́ꞌdí bɨ Yésụ nɨ ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e ní kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, éyị́ bɨ máídí méngị a gɨ ro zɨ́ma ndíki trịdrị bɨ za fí ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index