Search form

Lúka 10:26

26Yésụ ya zɨ́a ní, “Sara bɨ áyí tɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ní, lorụ maꞌdáa uku yaá ꞌdi? Sara ndị́sị ólo a zɨ́yị ndị́sịyị́ ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e lárá a káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index