Search form

Lúka 10:30

30Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ oꞌdo née do ngíti mɨsiꞌdiné kpị́ kɨ́dí, “Kadra kị́éꞌdo, ngíti oꞌdo ịnyị kóo gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéréne sɨmɨ ngíti owụ́ gara kɨ́ ịrịné Zérịko, zɨ́ ꞌyị ugu e útúye roa ócó wo gbóo kɨ́ umbu zɨ́ye ngáka éyị́ ené e gɨ roa mbá do ngásáókpó eyé ótoómo wo ngbali bi kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index