Search form

Lúka 10:32

32Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ sɨmɨ kúfú ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndolo yée Lévị e ní, nɨ kpá ꞌyị méngị moko sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ꞌbɨ Lomo. Sɨmɨ bɨ lurú oꞌdo née ngbali bi ní, zɨ́a kpá ꞌdécị bi yóó do ókpó ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index