Search form

Lúka 10:37

37Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị bɨ saká oꞌdo bɨ ꞌyị ugu e ocónɨ́ wo ní mengị bɨlámá ledre ne.”

Yésụ ya zɨ́a ní úku go maꞌdíi, “Ndéré mu zɨ́yị ndị́sịyị́ méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e kpá kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index