Search form

Lúka 10:39

39Zɨ́ Maríya lémị Márata maꞌdáa ndéré ndị́sịné cigí Ngére Yésụ ndị́sị úwú ledre ꞌbɨ Lomo bɨ ndị́sị ꞌdódo a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index