Search form

Lúka 10:40

40Gɨ zɨ́a bɨ Márata ꞌdiꞌbi nda ambá sịndị́ kadra go ngúcuné sɨmɨ moko ndị́sị yéme éyị́ mɨánu zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị kasa ené e ní, zɨ́a ógụné úku ledre kɨ́dí, “Ngére, úku aka ledre zɨ́ Maríya idí ógụ sáká máa. Lúrú aka mongụ́ moko bɨ mándị́sị méngị a lá ngúcumá ba, nɨ nda lá ndị́sị ené cigíyị íri gbékpị́ne ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index