Search form

Lúka 10:6

6Togụ́ mị́ngị́ ꞌbe née nɨ ꞌyị bɨ kɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo do mɨmbéꞌdené ní, mandá bɨ ásé íꞌbí a kɨ́ úndru ꞌbɨ Lomo sɨmɨné ní, nɨ ídí káa do úndru sɨmɨ ꞌbe née. Togụ́ ledre ꞌbɨ Lomo ndaá ꞌbɨ ené sɨmɨ ꞌbe née wá, úndru ꞌbɨ Lomo ogụ ené ore kpá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index