Search form

Lúka 10:8

8ꞌBe ga bɨ za mbá ásé ógụ sɨmɨyé ní, togụ́ mị́ngị́ye ꞌdiꞌbinɨ́ sée go sɨmɨ sụmụ yá, ídísé ndị́sị ore, zɨ́se ánu éyị́ ga bɨ nɨyí íꞌbí yée zɨ́se ore ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index