Search form

Lúka 10:9

9Togụ́ ꞌyị ndíyá nɨyí ore yá, zɨ́se íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ óto sị́lị́se doyé gɨ ro zɨ́ ndíyá eyé ụ́kụ́ne gɨ royé. Zɨ́se úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ye kɨ́dí, sịndị́ kadra ogụ go zɨ́ye, idínɨ́ mu ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro zɨ́ye ógụyé ꞌbe ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index