Search form

Lúka 13:27

27“Nɨ úkulúgu ledre zɨ́se gɨrí kɨ́dí, ‘Maꞌdíi, máówo amá sée wá, máówo amá kpá bi bɨ ógụsé gɨ doa ní wá. Ídísé ị́nyị gɨ ore ꞌdáꞌba sée ꞌyị lúyú ledre e.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index