Search form

Lúka 13:29

29Ṛị́kị́ sị́ do ꞌyịmaꞌdí e gɨ do sogo káṇgá ba za mbá nɨyí ógụ sɨmɨ ayímbi ꞌbe ꞌbɨ Lomo íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index