Search form

Lúka 13:30

30Ídísé lúrú ledre née bɨlámáne. ꞌYị ga bɨ kóo ledreyé ndaá zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e owóowó wá ní, nɨyí nda yị́ eyé go kɨ́ ledreyé zɨ́ Lomo owóowó.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index