Search form

Lúka 13:33

33Karaba kɨ́ kɨ́lóndó ndéréógụné sɨmɨ sị́lị́ ota, mááyí ídí mɨndéréma ꞌdáꞌdá gị sɨmɨ Yerụsaléma, ngíti éyị́ ụcụomo máa yana wá. Nébị ga bɨ kóo ꞌdáꞌdá ní ufunɨ́ yée mbá íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index