Search form

Lúka 13:4

4Sara nda yée ga bɨ kóo sokó doa ịnyị doa ota mongụ́ ꞌdị́cị́ ndụrụonzó yée sɨmɨ Yerụsaléma cigí mɨkavu bɨ Silowámo ní. Sómụ́sé ledre née méngịné roné zɨ́ye kenée née gɨ zɨ́a bɨ lúyú ledre eyé romo do ꞌbɨ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yerụsaléma ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index