Search form

Lúka 13:5

5Yaꞌdá ga gére née luyúnɨ́ eyé ledre wá. Togụ́ óyólóꞌbósé mɨmbéꞌdesé zɨ́se ndáꞌbaógụsé zɨ́ Lomo wá, ásé úyu kpá kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index