Search form

Lúka 14

Yésụ ndéré ṇgu ꞌbe ꞌbɨ ngíti Farụsáyo

1Nda go sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra kpị́ sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ ngúru manda ꞌbɨ Farụsáyo e ndólo Yésụ gɨ ro éyị́ mɨánu ꞌbe ꞌbɨ ené. Zɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ nɨyí okó ro Yésụ ní, ndị́sịyé lúrú sémbe Yésụ. 2Nɨyí ídí kɨ́e ní, ngíti oꞌdo sịndị́a kɨ́ sị́lị́a ụṛụ́nɨ́ mbá mɨụ́ṛụ́ gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ore ní, ịnyị toro go ꞌdága kóꞌdụ́ Yésụ kenée. 3Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú Farụsáyo máa ga gére née kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ e kɨ́dí, “Nɨ mɨútúásáne do yómo ꞌyị sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro?” 4Ukulugunɨ́ ledre mbá wá. Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi sị́lị́ne ro oꞌdo née geré zɨ́ ndíyá ụ́kụ́ne gɨ roa. Zɨ́ Yésụ kásalúgu wo ꞌbe, bɨlámáne.

5Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́ Yésụ ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Togụ́ ngúru ꞌyị gɨ dongaráse née zɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené, togụ́ ngúru bangákụlụ́ ené útúne sɨmɨ gu sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní, nɨ ótoómo a íri gɨ zɨ́a née ndaá sị́lị́ ꞌbɨ moko wá?” 6Ledre ndaá tarayé mbá wá.

7Sɨmɨ bɨ Yésụ lurú ṇgu ga bɨ ndịsịnɨ́ ógụ gelénɨ́ mbá mɨngburoko bi ndị́sị gɨ ro ndị́sị doa ní, zɨ́a ị́nyịné úku muruwayi kɨ́dí, 8“Togụ́ ndolonɨ́ yị́ị go sɨmɨ ayímbi yá, ndá lúrú té mongụ́ bi ndị́sị gɨ ro ndị́sị doa wá, éyị́ née kenée ndolonɨ́ kpá ngíti mongụ́ ꞌyị bɨ romo doyị́ ní go. 9Sɨmɨ bɨ mongụ́ ṇgu née ogụ go ní, mị́ngị́ ꞌbe nɨ ógụ sị́kpị yị́ị kɨ́dí, ‘Ídí ndéré ndị́sị do bi máa wo bɨ ꞌdáa, mongụ́ ꞌyị bɨ ogụ ba nɨ ógụ ndị́sị ona.’ Mɨị́nyịyị́ nɨ ídí kɨ́ komokenyị́. 10Togụ́ ndolonɨ́ yị́ị go do ngíti bi, kɨ́ꞌdí bɨ ógụ go íri ní, ídí aka ndéré ndị́sị do owụ́ bi ndị́sị kí. ꞌYị bɨ ndolo yị́ị née nɨ ógụ sị́kpịóto yị́ị ne do bi bɨ yeme gɨ royị́ ní. Áyí ówó komo ꞌyị ga bɨ ore née geré mɨówó. 11Gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ ndịsị óto roné cúkuꞌdée ní, nɨyí sị́kpị wo ꞌdága. Wo bɨ ndịsị sị́kpị roné ꞌdága ní, nɨyí óto wo nde.”

12Gɨ ore zɨ́ Yésụ ndáꞌbané úku ledre zɨ́ mị́ngị́ ꞌbe kɨ́dí, “Togụ́ yéme éyị́ mɨánu go gɨ ro ꞌyị e yá, ndá ndólo lá dụụ́ ezegámáyị e kɨ́ sụmụyị́ e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ kɨ́ éyị́ e zɨ́ye ní wá. Gɨ zɨ́a togụ́ ilinɨ́ kpá yéme éyị́ mɨánu gɨ ro ꞌyị e yá, nɨyí ndólo kpá té dụụ́ yị́ị. Iꞌbílugunɨ́ éyị́ bɨ kóo méngị zɨ́ye née go zɨ́yị. 13Sɨmɨ bɨ óto ayímbi go ní, ídí ndólo ꞌyị lerị́ e kɨ́ mɨgịgị́ṛị́ e, kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ siri ro sịndị́ye ní, nda kɨ́ ꞌyị komo mɨꞌdụ́tụ e. 14Abú utúasánɨ́ méngị lúgu ledre zɨ́se wá yá, karanée sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Lomo nɨ úru mbigí ꞌyị e ené e gɨ sɨmɨ umbu ní, Lomo nɨ íꞌbí úndru zɨ́yị.”

Muruwayi gɨ ro mongụ́ Ayímbi

(Lúrú kpá Matáyo 22:1-10)

15Sɨmɨ bɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ gbóo cigí Yésụ ánu éyị́, uwú ledre bɨ Yésụ ndịsị ꞌdódo a née kenée ní, zɨ́a ị́nyịné úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ga bɨ karanée nɨyí ndị́sị ánu éyị́ sɨmɨ ayímbi ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní, nɨyí ídí kɨ́ rokinyi.”

16Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “Ngíti oꞌdo mengị kóo mongụ́ ayímbi zɨ́a ndóloyóko tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e gɨ roa. 17Sɨmɨ bɨ sịndị́ kadra utúasá go ní, zɨ́ mị́ngị́ ꞌbe kása ꞌyị ꞌbɨ moko ené ndéré kɨ́ úku ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘Sịndị́ kadra utúasá go ogụnɨ́ mu.’

18“ꞌYị ga bɨ ndolonɨ́ yée ní ogụnɨ́ eyé e mbá wá, ya yée nɨyí kɨ́ moko eyé e. Mɨzefị ꞌyị ya, ‘Máúgú yáká cakaba máíli ndéré lúrú a. Gɨ zɨ́ kéyị née, máútúásá ógụ wá.’

19“Ngíti a ya, ‘Máúgú ị́tị́ e cakaba ịnyị gɨ ro ndị́sị méngị moko kɨ́ye, mááyí aka ndéré úzu yée togụ́ utúasánɨ́ go méngị moko yá. Máútúásá ógụ wá.’

20“Ngíti a ya, ‘Máófụ́ kára cakaba, máútúásá ógụ wá.’

21“Zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ndáꞌbané úku ledre ga gére née zɨ́ mongụ́ ꞌyị ené. Zɨ́ bi sínyíne roa gbála. Zɨ́a kása ꞌyị ꞌbɨ moko née kɨ́dí, ‘Ídí ólụ́ógụ do mɨsiꞌdi íri zɨ́yị ndólo ꞌyị lerị́ e kɨ́ mɨgịgị́ṛị́ e, kɨ́ ꞌyị komo mɨꞌdụ́tụ e, kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ siri ro sịndị́ye ní.’

22“Zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko née ndéréne, zɨ́a ndáꞌbaógụné úku ledre zɨ́ mị́ngị́ ꞌbe kɨ́dí, ‘Mongụ́ ꞌyị, ꞌyị ga gére née ogụnɨ́ go, tɨ́ lá ngíti géyị bi ndị́sị nɨyí aka gbékpị́e ꞌyị ndanɨ́ doyé wá.’ 23Zɨ́a kpá kása ándá ꞌyị ꞌbɨ moko née, ‘Ídí ólụ́ógụ do mɨsiꞌdi kɨ́ ꞌbe ꞌbɨ ꞌyị e, zɨ́yị ndólo yée gɨ ro zɨ́ bi ndị́sị ga gére née ídíye mbá kɨ́ ꞌyị e doyé. 24ꞌYị ga bɨ mándólo yée ꞌdáꞌdá ngárá ogụnɨ́ wá ní, maꞌdíi utúasánɨ́ ndéne úzu toꞌdo éyị́ mɨánu bɨ máyéme gɨ royé ba wá.’ ”

Lódụ́ kacɨ́ Yésụ nɨ mongụ́ ledre

(Lúrú kpá Matáyo 10:37,38)

25Nda gɨ ore, zɨ́ Yésụ ị́nyịné kpá fú lódụ́ mɨsiꞌdi ndéréne sɨmɨ Yerụsaléma. Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go kpá rụụ do kacɨ́ a. Zɨ́a óyó komoné úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, 26“Togụ́ ꞌyị ili ídí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma yá, idí óto ꞌbúma rómo do ꞌbụné kɨ́ mbágáne, kɨ́ meꞌbené kɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené e kɨ́ lúnduné e kɨ́ lémịné e kpá kɨ́ kụṛụꞌbụné mbá, nɨ fú ídí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma. 27Ndaá kpá lá dụụ́ wo née wá, ꞌyị bɨ ili go ídíne ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma ní, idí íꞌbí roné zɨ́ umbu gɨ romá.

28“Ledre née nɨ káa zɨ́ togụ́ ꞌyị ili ụ́bụ́ ꞌdị́cị́ yá, nɨ aka ówo rokoꞌbụ késị́ do sị́lị́ne kí nɨ fú tónó moko. 29Togụ́ mengị kenée wá, nɨ méngị moko née lá mburu yana zɨ́ rokoꞌbụ a ụ́kụ́ne zɨ́ ꞌyị e kúgú wo. 30Zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, ‘Oto dosị́ moko, mengịonzó wá romo wo go mburu yana.’

31“Kpá kenée ngére bɨ nɨ kɨ́ ꞌyị e zɨ́ne álifu sokó, togụ́ ili ndéré útú kɨ́ okó do ezené ngére bɨ nɨ yị́ ené kɨ́ ꞌyị e ené álifu cị́ kéṛị́ a ní yá, nɨ aka lúrú rokoꞌbụné kí nɨ fú ndéré méngị okó née. 32Togụ́ owo go kɨ́dí rokoꞌbụné nda yá, nɨ kákasa zɨ́ ezeokóne née kɨ́dí, ‘Okó ndaá ídí wá, yée idínɨ́ yéme dongaráye.’ 33Nɨ gɨ rosé kpá kenée. Togụ́ ꞌyị ili ídí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma yá, ídí ótoómo yị́ ené e za mbá, zɨ́a ídíne ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma.

34“Toꞌdo nɨ bɨlámá éyị́. Togụ́ ayá lolụ wá ní, áyí méngị lárá a káa be ꞌdi zɨ́a áyálúgu roné? 35Bɨ ngárá moko ndaá lolụ sɨmɨ a, gbawá gɨ ro do méngị ngíti géyị éyị́ e kɨ́e wá ní, odụ a dụụ́ do léfeóyó a ꞌdáꞌba.

“ꞌYị bɨ uwú ledre bú ní, idí úwú ledre bɨ máúku née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index