Search form

Lúka 14:10

10Togụ́ ndolonɨ́ yị́ị go do ngíti bi, kɨ́ꞌdí bɨ ógụ go íri ní, ídí aka ndéré ndị́sị do owụ́ bi ndị́sị kí. ꞌYị bɨ ndolo yị́ị née nɨ ógụ sị́kpịóto yị́ị ne do bi bɨ yeme gɨ royị́ ní. Áyí ówó komo ꞌyị ga bɨ ore née geré mɨówó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index