Search form

Lúka 14:24

24ꞌYị ga bɨ mándólo yée ꞌdáꞌdá ngárá ogụnɨ́ wá ní, maꞌdíi utúasánɨ́ ndéne úzu toꞌdo éyị́ mɨánu bɨ máyéme gɨ royé ba wá.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index