Search form

Lúka 14:35

35Bɨ ngárá moko ndaá lolụ sɨmɨ a, gbawá gɨ ro do méngị ngíti géyị éyị́ e kɨ́e wá ní, odụ a dụụ́ do léfeóyó a ꞌdáꞌba.

“ꞌYị bɨ uwú ledre bú ní, idí úwú ledre bɨ máúku née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index