Search form

Lúka 14:9

9Sɨmɨ bɨ mongụ́ ṇgu née ogụ go ní, mị́ngị́ ꞌbe nɨ ógụ sị́kpị yị́ị kɨ́dí, ‘Ídí ndéré ndị́sị do bi máa wo bɨ ꞌdáa, mongụ́ ꞌyị bɨ ogụ ba nɨ ógụ ndị́sị ona.’ Mɨị́nyịyị́ nɨ ídí kɨ́ komokenyị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index