Search form

Lúka 15:10

10Ledre née nɨ kpá kenée komo ere. Togụ́ ꞌyị lúyú ledre kị́éꞌdo oyóloꞌbó sómụ́ ledre ené go zɨ́a ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo yá, maláyika e mbá nɨyí ídí kɨ́ rokinyi gɨ ro bɨ kéṛị́ ꞌyị lúyú ledre bɨ oyóloꞌbó sómụ́ ledre ené zɨ́a ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index