Search form

Lúka 15:12

12Zɨ́ wotị́a bɨ owụ́ ní úku ledre zɨ́ ꞌbụyé kɨ́dí, ‘Babá, éyị́ sị́lị́yị ga bɨ gɨ ro ífi báyi yée zɨ́ze owụ́ ꞌbɨ eyị́ e ní, íꞌbí ꞌbɨ amá mu gɨ sɨmɨyé.’ ꞌBụyé kala kpá wá, zɨ́a ífi báyi éyị́ sị́lị́ne zɨ́a iꞌbí ꞌbɨ owụ́ ꞌbɨ ené bɨ owụ́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index