Search form

Lúka 15:13

13“Lá owụ́ sị́lị́ cúkuꞌdée, zɨ́ wotị́a bɨ owụ́ ní úgúóyó ꞌbɨ ené éyị́ bɨ ꞌbụyé iꞌbí zɨ́a ní mbá ꞌdáꞌba, zɨ́a ꞌdíꞌbi késị́ ndéréne gbála sɨmɨ ngíti káṇgá. Zɨ́a sínyiónzó késị́ née íri sɨmɨ ledre ga bɨ ngárá moko ndaá sɨmɨyé wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index