Search form

Lúka 15:15

15Zɨ́a ídíne káa do ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ ngíti oꞌdo gɨ dongará mị́ngị́ káṇgá ga bɨ íri ní, ndị́sị lúrú bi kacɨ́ mụkụ́ṛụ́ ené e kɨ́ íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index