Search form

Lúka 15:17

17“Zɨ́a sómụ́lóꞌbó sɨmɨ doné zɨ́a úku ledre kɨ́dí, ‘ꞌYị ꞌbɨ moko ga bɨ ꞌbɨ babá ní, éyị́ mɨánu nɨ gɨ royé bo kɨ́ngaya. Mááyí ndị́sị úyu gɨ zɨ́ ꞌbú ona ba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index