Search form

Lúka 15:30

30Lúrú aka nda ꞌyị máa bɨ sinyionzó késị́ eyị́ mbá do kará ga bɨ moko ndaá sɨmɨyé wá ní, sɨmɨ bɨ ledre romo wo, ndaꞌbaogụ nda goó ꞌbe ní, zɨ́yị úfu za cụ́ ị́tị́ zɨ́a gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ógụyé ánu a.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index