Search form

Lúka 15:4

4“Togụ́ áyí kɨ́ kábịṛị́kị e zɨ́yị míya (100), zɨ́ wo bɨ kị́éꞌdo ní ị́ndrịné, útúásá ótoómo yée ga bɨ cị́ eso doa sokó doa ịnyị doa eso (99) née zɨ́yị ndéréyị gámásóꞌdo wo bɨ ịndrị kị́éꞌdo née wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index