Search form

Lúka 15:6

6Sɨmɨ bɨ ógụ goó ꞌbe ní, áyí ndóloyóko lafúyị e yá, ‘Mándólo sée gɨ ro zɨ́ze ndị́sịzé kése kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a kábịṛị́kị amá bɨ ịndrị ní mándíki go.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index