Search form

Lúka 15:7

7Yésụ ya zɨ́ye ní, ledre née nɨ kpá kenée komo ere. Togụ́ ꞌyị lúyú ledre kị́éꞌdo, oyóloꞌbó sómụ́ ledre ené go zɨ́a ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo yá, Lomo nɨ ídí kɨ́ rokinyi gɨ roa rómo do tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ oyóloꞌbónɨ́ sómụ́ ledre eyé wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index