Search form

Lúka 15:8

Muruwayi gɨ ro késị́ bɨ ịndrị ní

8“Sara togụ́ ngíti kára nɨ kɨ́ komo késị́ ené sokó (10), zɨ́ wo bɨ kị́éꞌdo ní útúị́ndrị roné gɨ sɨmɨ a cịkị ꞌdị́cị́ ore, utúasá ụ́ndụ phoꞌdụ zɨ́a ndị́sịné ókósóꞌdo a gị zɨ́a ndíki a kí ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index