Search form

Lúka 16:10

10“ꞌYị bɨ utúasá go lúrú bi kacɨ́ owụ́ éyị́ ní, nɨ kpá útúásá lúrú bi kacɨ́ mongụ́ éyị́. Togụ́ utúasá lúrú bi kacɨ́ owụ́ éyị́ wá, utúasá kpá lúrú bi kacɨ́ mongụ́ éyị́ wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index