Search form

Lúka 16:12

12Togụ́ útúásá lúrú bi kacɨ́ éyị́ ꞌbɨ ngíti ꞌyị wá ní, ambí nɨ nda íꞌbí éyị́ zɨ́yị gɨ ro zɨ́a ídíne káa do ꞌbɨ eyị́ ní ne?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index