Search form

Lúka 16:13

13“ꞌYị kị́éꞌdo utúasá ídí ꞌyị ꞌbɨ ngére e gbre wá. Nɨ óto ꞌbú wo bɨ kị́éꞌdo ní, zɨ́a sógó ngíti a. Kpá kenée, útúásá óto ledre Lomo kɨ́ késị́ zɨ́yị mbá owóowó wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index