Search form

Lúka 16:15

15Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndị́sịsé óto rosé zɨ́ ꞌyị e kɨ́ ledresé owóowó, ówosé esé bɨ kɨ́dí Lomo owo ledre ga bɨ do mɨmbéꞌdesé bú ní wá. Éyị́ bɨ do sogo káṇgá ba ndịsịnɨ́ lúrú a kɨ́ ledrené owóowó ní, moko ndaá bɨ ené sɨmɨ a zɨ́ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index