Search form

Lúka 16:16

16“ꞌDáꞌdá gɨ zɨ́ Yiwáni babatị́za, ꞌyị e ndịsịnɨ́ aka kóo mbá óto úndru lorụ bɨ kóo Mụ́sa eké kpá kɨ́ ledre ga bɨ kóo nébị e ndịsịnɨ́ úku yée ní. Sɨmɨ bɨ Yiwáni ogụ nda ndị́sị ꞌdódo bɨlámá ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́dí, ꞌyị e idínɨ́ ówo Lomo káa do Ngére eyé ní, mɨmbéꞌdeyé nɨ go mbá íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index