Search form

Lúka 16:17

17Abú karanée Lomo nɨ óyólóꞌbó do sogo káṇgá ba kɨ́ ere yá, ngíti éyị́ bɨ kị́éꞌdo gɨ sɨmɨ ledre ga bɨ kóo ekénɨ́ yée sɨmɨ lorụ nɨyí ꞌdíꞌbíóyó a ꞌdáꞌba ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index