Search form

Lúka 16:23

23Zɨ́ trịdrị a ndéréókpó ꞌbɨ ené geré do bɨsinyí bi bɨ ꞌbɨ ꞌdoꞌdó kɨ́ngaya ní. Nɨ sị́kpị doné lúrú bi ꞌdága káa ní, zɨ́a lúrúndíki Lázoro ꞌyị lerị́ bɨ kóo ba gbála kɨ́ ndị́sị eyé kɨ́ Abarayáma do bɨlámá bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index