Search form

Lúka 16:24

24Gɨ zɨ́ éyị́ mɨówo, zɨ́ oꞌdo née gbúrógbóne ꞌdága kɨ́dí, ‘Áko mongụ́ ꞌyị Abarayáma, ótoómo ledre zɨ́ma, mááyí go úyu. Kása aka Lázoro idí lá ésị nzisị́lị́ne bɨ do tifi ní sɨmɨ iní kịdrị́, ógụ éꞌde a dondenemá, gịe zɨ́ owụ́ bi ị́drị́ne romá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index