Search form

Lúka 16:6

6“Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko née kɨ́dí, ‘Máꞌdíꞌbi kóo gɨ zɨ́yị kúkú sụꞌbụ́ míya ịnyị doa ota.’

“ꞌYị ꞌbɨ moko née ya, ‘Ídí nda éké a lá dụụ́ míya eso.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index