Search form

Lúka 17:11

Yaꞌdá e sokó kɨ́ umbunonó royé

11Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ do mɨsiꞌdi mɨndéréne sɨmɨ Yerụsaléma ní, nderé kóo kpụrụ́ gɨ dongará káṇgá ga bɨ gbre, Samáriya kɨ́ Galiláya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index