Search form

Lúka 17:18

18Bɨ zɨ́ ꞌyị lóṇgó ba ógụné dụụ́ ne íꞌbílúgu mbófo éyị́ zɨ́ Lomo ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index