Search form

Lúka 17:21

21ꞌYị e utúasánɨ́ kpá úku a bɨ kɨ́dí, ‘Lúrúsé aka, nɨ goó ba, togụ́ nɨ goó bɨ ꞌdáa ba wá,’ gɨ zɨ́a Lomo nɨ cakaba go dongaráse.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index