Search form

Lúka 17:23

23Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí úku ledre zɨ́se kɨ́dí, ‘Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ogụ go ona togụ́ mbú ogụ go ꞌdáa yá,’ ndásé úwú ledre eyé ga gére née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index