Search form

Lúka 17:25

25Éyị́ bɨ nɨ aka ídí ní, ꞌyị ga bɨ nɨyí aka trịdrị ba nɨyí ási gɨ romá, zɨ́ye ꞌdóꞌdo máa kɨ́ngaya kɨ́ tụ́ꞌdụ́ ṛị́kị́ sị́ do ꞌdoꞌdó e kí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index