Search form

Lúka 17:27

27ꞌYị e otonɨ́ yị́ eyé komoyé dụụ́ ro éyị́ mɨánu eyé e kɨ́ éyị́ mɨéwé eyé e, zɨ́ ngíti géyị kɨ́ ófụ́ royé. Zɨ́ ledre née méngị roné kenée gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Nówa kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ ené e ólụ́ye mbá sɨmɨ kuṛúngba ní. Zɨ́ mongụ́ iní úcuné úfuónzó ꞌyị ga bɨ kóo sága ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index