Search form

Lúka 17:28

28“Ledre née mengị kóo roné kpá kenée sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ngíti mongụ́ ꞌyị kɨ́ ịrịné Lóto. ꞌYị e otonɨ́ yị́ eyé kóo komoyé dụụ́ ro éyị́ mɨánu e kɨ́ éyị́ mɨéwé eyé e, ngíti géyị nɨyí ndị́sị ꞌbɨ eyé úgúóyó éyị́ e, ngíti géyị ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé úgú éyị́ e zɨ́ye, ngíti géyị nɨyí ꞌbɨ eyé óꞌdo éyị́ ngíti géyị ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé ụ́bụ́ ꞌdị́cị́ e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index