Search form

Lúka 17:3

3Komosé idí ídí rosé.

“Togụ́ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá go ní, luyú ledre go yá, ídísé lórụ wo. Togụ́ oyóloꞌbó sómụ́ ledre ené go yá, ídísé ótoómo ledre zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index