Search form

Lúka 17:31

31Sɨmɨ sịndị́ kadra née ní, ꞌyị bɨ nɨ do ꞌdị́cị́ ní, ndaá ndítíógụ ólụ́ ꞌdị́cị́ gɨ ro ꞌdóꞌdụ́ ógụ yị́ ené e sága kí wá. Wo bɨ gáa nɨ ꞌbɨ ené yáká ní, utúasá ndáꞌbaógụ ꞌbe kí wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index