Search form

Lúka 17:36

36Kpá kenée yaꞌdá e nɨyí ídí yáká gbre, wo bɨ ṇguṇgu ledremá go ní, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi dụụ́ wo zɨ́a ótoómo eze a née kenée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index